TEVÉKENYSÉGEK

SEZNAM DEJAVNOSTI


1. A néprajzi hagyományok rekonstruálása és publikálása a folklór és a néptánc területén

Itt a már létező, elsősorban id. Horváth Károly és Vajda József gyűjtéseiből rekonstruáljuk a göcseji illetve a muramenti tánchagyományt, a kutatás eredményeit kiadványban és DVD lemez formájában tesszük közzé.

1. Rekonstrukcija in publikacija etnografskih tradicij na področju folklore in ljudskega plesa.

Tukaj rekonstruiramo plesno tradicijo pokrajine Göcsej in pokrajine vzdolľ Mure v prvi vrsti iz ľe obstoječe zbirke st. Karla Horvátha, in Józsefa Vajde, rezultate raziskave bomo objavili v publikaciji ter v DVD formatu.

2. Kurzusok szervezése a rekonstruált tánchagyományból

A magyar és szlovén területen egyaránt tánckurzust szervezünk a rekonstruált táncanyagból, amelynek menete a következő:

 • alapozó kurzus (a néptánc tájegységre jellemző közös alaplépéseinek megtanítása)
 • a saját tánchagyomány megtanulása (Göcsej illetve Muravidék )
 • a partner terület tánchagyományának megtanulása (Göcsej illetve Muravidék)

2. Organizacija tečajev v obliki rekonstruirane plesne tradicije

Tako bomo na madľarskem in slovenskem območju enako, na podlagi rekonstruiranega plesnega gradiva organizirali plesni tečaj, ki se bo odvijal po naslednjih korakih:

 • osnovni tečaj (učenje skupnih osnovnih korakov, ki so značilni za območje regije določenega ljudskega plesa)
 • učenje lastne plesne tradicije (Göcsej oziroma Pomurje)
 • učenje plesne tradicije partnerskega območja (Göcsej ali Pomurje)

3. Táncházak szervezése

A táncházakban lehetőség nyílik a kurzusokon elsajátított folklóranyag gyakorlására, elmélyítésére a tánccsoportban résztvevőknek, illetve a tánccsoporton kívüli célcsoport itt is megismerkedhet a rekonstruált anyaggal, így nem csak nézőként, hanem gyakorló elsajátítóként is megismerheti ősei szellemi örökségének egy szeletét.

3. Organizacija plesnih hią

V plesnih hiąah se udeleľencem plesnih skupin na osnovi folklornega znanja, ki so ga pridobili na tečaju ponuja priloľnost za poglabljanje le tega in za izvajanje praktičnih plesnih vaj, oziroma se lahko tudi ciljna skupina izven plesne skupine seznani z rekonstruiranim gradivom, tako ni udeleľena le kot gledalec, ampak se lahko tudi v praktični obliki seznani z enim delčkom intelektualne dediąčine naąih prednikov.

4. Workshopok szervezése az elért eredményekről

A workshopokon a kurzusvezetők és a kurzusokon résztvevők számolnak be a rekonstrukció és gyűjtés eredményeiről, illetve a kurzusok aktuális állásáról. Ezen a fórumon meghívást kapnak és előadnak a néptáncos szakma dunántúli és muravidéki reprezentánsai, hogy a kutatás és rekonstrukció elemeit párhuzamosan beillesszük a dunántúli és muravidéki táncdialektus nyelvébe azonos és megkülönböztető jegyeivel együtt. A workshopok szakmai megállapításait publikáljuk országos táncszínházi kiadványokban és a terasz.hu kulturális portálon.

4. Organizacija delavnic (workshopov) o doseľenih rezultatih

Na delavnicah vodje tečaja in udeleľenci tečaja poročajo o rezultatih rekonstrukcije in zbiranja, oziroma o trenutnem stanju tečajev. Predstavniki stroke ljudskega plesa iz Podonavja in Pomurja bodo vabljeni predavatelji tega foruma, ki ga organiziramo z namenom, da bomo elemente raziskave in rekonstrukcije z njegovimi enakimi in razlikovalnimi značilnostmi skupaj vzporedno vključili v jezik plesnega dialekta Podonavja in Pomurja. Strokovne ugotovitve delavnic bodo objavljene v nacionalnih strokovnih publikacijah plesnih hią, in na kulturnem portalu terasz.hu.

5. Best practise szervezése

A kurzusokon megtanult táncok, hagyományőrző játékok színpadi bemutatója. Az elkészült „legjobb gyakorlatokat” DVD formájában tesszük közzé.

 A kurzusokon résztvevők évente egyszer színpadi formában bemutatják az egész évben tanult folklór anyagot.

5. Organizacija dobre prakse (Best Practice)

Na tečaju naučeni plesi so gledaliąki prikaz ohranjanja tradicije v obliki plesne igre. Pripravljene oblike "najboljąe prakse" bodo objavljene v DVD formatu.

 udeleľenci tečaja bodo enkrat letno na gledaliąkem odru predstavili folklorno gradivo, ki so se ga učili skozi leto.

6. Táncszínházi produkciók létrehozása

Ebben a tevékenységben háromféle produkció készül.

 • A legvirtuózabb táncosokból álló kamaracsoport produkciója, mely több rövidebb koreográfiából áll.
 • Az elkészült produkciókat DVD formájában tesszük közzé.
 • A kurzusokon résztvevőket összefogó tematikus táncszínházi bemutató, mely a térség egy-egy történelmi-irodalmi- néprajzi szempontú történését járja körül színpadi eszközökkel. Az elkészült produkciókat DVD formájában tesszük közzé.
 • Kortárs dráma bemutatója hivatásos színészekkel, nagyszínházi bemutató, amely tartalmilag a két terület (Göcsej, Muravidék) sajátos élethelyzet-problémáit dolgozza fel, zenéjében pedig a fent említett területek zenei hagyományára épít.

6. Ustanovitev produkcij plesnih hią

V tej dejavnosti bodo izdelane produkcije treh vrst. Produkcija komorne skupine najbolj virtuoznih plesalcev, ki je sestavljena iz več krająih koreografij.

 • skupna tematsko plesno gledaliąka predstavitev udeleľencev tečajev, ki s pomočjo gledaliąkih resursov prikazuje po en-en dogodek iz regije iz literarno-zgodovinske in etnografske perspektive.
 • Gledaliąko-glasbena predstava (Musical Theatre show), ki v bistvu vsebinsko obdela svojstvene ľivljenjske probleme dveh področjih (Göcsej in Pomurje), v glasbi pa se opira na glasbeno tradicijo zgoraj omenjenih področij.
 • Pripravljene produkcije bodo objavljene v DVD formatu.
 • Predstavitev sodobne drame z profesionalnimi igralci bi bila veliko gledaliąka predstava, ki bi vsebinsko obravnavala specifične probleme ľivljenjskih razmer na dveh območjih (Göcsej, Pomurje), na glasbenem področju pa bo temeljila na glasbeni tradiciji zgoraj omenjenih območij.